جلسه اول

مطالعه فعال(مقدماتی) یا active study

جلسه دوم

مهارت های تست زنی (مقدماتی)

جلسه سوم

۲ برادر (مرور + خلاصه نویسی)